Меморандум за политики „Чисти ръце“

МЕМОРАНДУМ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ  „Ч И С Т И   Р Ъ Ц Е„

 

КОРУПЦИЯТА   е достигнала нива, които дават основание на българските граждани и европейските ни партньори да приемат, че тя е основен белег на управлението и състоянието на държавността.

Корупцията в България прояде цялото общество и замени нормалните правила за живот с успоредни.

Моралният упадък на поколението на прехода  е на път да се превърне в норма на възпитание и пример за подражание на подрастващите.

Българският гражданин се чувствува емигрант в собствената си страна: изолиран чрез обръчите от фирми, съпътствали всички управления на прехода; изнервен от симулирането на демократичност и законност; беззащитен заради пълното отсъствие за мисия и отговорност на правораздавателните и правоохранителните органи.

Бързата смяна на собствеността по непрозрачни критерии, развихрилата се спекула и откровено ограбване на доходите на почтено работещите граждани, доведоха до отхвърляне на псевдодемократичните институти и практики и жажда за СПРАВЕДЛИВОСТ.

Тази действителност дава основание на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ  да приеме, че възстановяването на държавността в защита на всеки отделен човек е ОСНОВНА ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТ , на който следва да се посвети цялата енергия и дейност на всички политически партии и на структурите на гражданското общество.

ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ  поставя пред себе си и своите партньори следните политики, които за кратко време и необратимо да възстановят ефективното функциониране на държавните органи и институции, да възстановят доверието в тях и да се превърнат в основа за съпричастност и съдействие от страна на българското общество:

1. БЪЛГАРИЯ – НА ГРАДОВЕТЕ И РЕГИОНИТЕ

Българската практика изкривява европейския модел за функциониране на държавата. Сбърканият модел на децентрализация подхранва корупцията, скрива личната отговорност зад колективни решения, съсредоточава огромна власт в подписа на чиновници от централната администрация. Необходим е радикална реконструкция на държавното управление. Ние предлагаме:

 • Да “разпуснем държавата” в този и вид и да изградим на чисто нова, модерна структура на държавното управление: две нива на местно самоуправление; реална власт и лична отговорност на кмета; съвещателен, а не императивен глас на общинския съвет и засилени контролни функции на местната общност; прозрачна инвестиционна и финансова политика за балансиране на регионалното развитие.
 • Да съкратим драстично персонала в централната администрация и да инвестираме в повишаване на капацитета на регионалните и местни администрации.
 • Да създадем реален самостоятелен ресурс на общините за изпълнение на всичките им функции. Да се стимулира създаването на ютилити компании, които да оперират в населено място, един квартал, част от квартал или дори няколко сгради-етажна собственост.
 • Да разпуснем всички държавни агенции и да изградим малко на брой, оперативни и прозрачни структури за управление и контрол на специфичните дейности, в които да доминират професионализмът и гражданското представителство.
 • Да въведем интегрирана информационна система за граждански контрол и публичен рейтинг на работещите в чувствителните социални зони: магистрати, лекари, учители, кметове.

2. БИЗНЕС БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ, изграден върху принципите на реалната пазарна икономика, справедливото възнаграждение според труда и равноправния достъп до обществени блага.

Съвършено ясно е, че в България има постоянно разпределение на сферите на влияние между управляващите партии чрез фирми, които усвояват държавния и общински ресурси при пълна липса на прозрачност и отсъствие на реална конкуренция като естествен регулатор на свободния пазар.

 • ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ предлага приемане спешно на закон за спекулата, с ясна дефиниция на това понятие, разписани пределни норми на печалба, както и много сериозни имуществени санкции при констатирани нарушения .

След приключване на приватизацията, естествените механизми за извличане на незаконосъобразни и неморални облаги са чрез срастване на политическата власт със сивата икономика / мафиотски обвързаности / , които гражданите сами не могат да преодолеят . Разпределението на сиви потоци чрез Закона за обществените поръчки надхвърля 1 милиард лева годишно.

 • ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ предлага обществен мониторинг върху приложението на Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите , както и приемане на Закон за публично – частното партньорство.
 • ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ предлага да се ревизира дейността на съществуващите 36 контролни институции, чиято дейност очевидно не дава резултати, а консумира бюджетни средства и създава корупция.
 • ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ предлага драстично съкращаване на лицензионните и разрешителни режими, законодателно прехвърляне на правомощия на браншовите организации като регулатор на дейностите в отделните сфери на стопанския живот.

3. ГАРАНТИРАНА СИГУРНОСТ ЗА ВСЕКИ ЧОВЕК

Гражданинът днес е безправен срещу монопола на топлофикации, енергийни дружества, имотни мафии и държавен рекет.

Непрозрачните, тромави и безнадеждно остарели системи на социално подпомагане и здравеопазване години наред произвеждат огромни проблеми за здравето, самочувствието и бъдещето на нацията.

Българинът не усеща силата на държавата в подкрепа на усилията му да отглежда образовани, културни и здрави деца. Цялото внимание на държавата е съсредоточено върху източването на пари, създаването на положителен имидж и изграждането на вериги за власт и влияние.

 • ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ  предлага реален приоритет на образованието и науката, осигурен чрез всички необходими ресурси: бързи и радикални промени в законодателството в съответствие със световните тенденции; двойно увеличение на бюджетната субсидия за образование и научни изследвания; значителни инвестиции в обучение на кадрите.

ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ  отчита високата степен на недоверие на българските граждани към институциите, сформирана на база на накърнено чувство за справедливост, за нарушаване на исконни морални и обществени норми, на липса на солидарност в обществото и отчетлива подкрепа за изпадналите в тежка житейска ситуация хора .

 • ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ  предлага фундаментална промяна на системата за социално подпомагане чрез въвеждане на индивидуално обследване на всеки конкретен случай; повече гъвкавост; разработване на пакет от мерки за обгрижване на затруднените български граждани. Така ще се спести време, унижение от безкрайните опашки и ще бъдат намалени възможностите за корупция на гърба на изпадналите в беда.
 • ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ  предлага качествено нов подход към българската култура. Цялата инфраструктура: културно и историческо наследство; археологически обекти и паметници на културата; културните институции и творците трябва да бъдат интегрирани в системата за образование и обучение, за да бъде реализирана цялостна концепция за новите българи – образовани, информирани, с ясно самосъзнание и чувство за национална идентичност.
 • Културното и историческо наследство трябва да бъде използвано не като източник за незаконна търговия с антики, а като модерен бизнес и източник на национално богатство.

ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ  поставя ясно и отчетливо своите приоритети и ангажименти и счита, че те са приоритети на цялото общество. Предложените политики налагат изцяло подчинение на законността и правовия ред, на потребностите на гражданите, на идеята за УРЕДЕНА ДЪРЖАВА НА ЗАМОЖНИ ХОРА .

Така изложените ценности и приоритети, споделени от нашите партньори, ще дадат реален фундамент за модерно, почтено и отчетно управление на Република България.

Предложените политики ще бъдат съпътствани от пакет

ЗАКОНОДАТЕЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ В СФЕРАТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ,

които ще създадат нужната гаранция за реализиране на антикорупционните политики и радикални обществени промени.

Независимостта на съдебната власт от другите власти е достижение на демокрацията . Тя гарантира точното и еднакво прилагане на закона по отношение на всички граждани и юридически лица. Гаранции за независимост са прогласените принципи на несменяемост и имунитет на магистратите . За съжаление, в една част от магистратурата тези принципи и гаранции се възприеха не като инструмент за служене на закона, а като инструмент за обслужване на лични, групови и корпоративни интереси, за грубо погазване на законността, довели ни пред реалната  възможност да ни бъде наложена предпазна клауза по глава „ Правосъдие и вътрешен ред „ съгласно договора ни за присъединяване към ЕС  .

Ето защо ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ  започва публичен дебат по необходимостта  временно да се наложи мораториум относно несменяемостта  и имунитета на магистратурата, докато не бъде извършен цялостен и пълен анализ на дейността на всеки един магистрат и не бъде дадена оценка за неговата подготвеност и пригодност да бъде такъв.

Като първа мярка  ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ предлага да се разшири правото на ръководителите на прокуратурата, върховните съдилища и националната следствена служба да командироват за продължителен период / в рамките на една до две години / магистрати от един в друг съдебен район и окръг. Същата мярка да се приложи и по отношение на служителите на МВР и ДАНС.

ЕНП предлага да се обсъди законодателно възможността за мандатност на магистратите, свързана с пребиваването им в дадена регионална структура на съдебната власт.

В същото време настояваме за ефективна защита на живота и здравето на магистратите и техните семейства, които да обезпечат тяхната независимост и обективност.

ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ счита, че остарелият Наказателен кодекс и тежките , твърде формални процедури на Наказателно процесуалния кодекс препятстват бързото наказване на извършителите на престъпления, включително и на такива, които не представляват сложност от правна и фактическа страна. ЕНП проведе сериозен професионален дебат, ангажирайки в него както водещи магистрати, така и редови професионалисти от съд, прокуратура, следствие, дознателски апарат, с участието на министрите на правосъдието и на вътрешните работи, на Главния прокурор и Зам.председателя на ВКС. Като резултат от този форум ясно бе дефинирана необходимостта от нова доктрина в  наказателното правораздаване чрез диференциране на посегателствата срещу законите в страната на простъпки и престъпления. Тази дефиниция и разписването на бърза и неформална процедура по отношение на простъпките и поверяването им изцяло на полицейското разследване ще доведе до ефективен, бърз процес, мотивация на полицейския апарат и възможност за концентрация на силите и ресурсите на ДАНС в сферата на тежката престъпност.

ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ счита за приоритет  ефективното използване на способите за разкриване на престъпления като агент под прикритие, доверителна сделка, използване на СРС, като за целта се предприемат и законодателни изменения. ЕНП счита , че тези изменения следва стриктно да съобразяват защитата на човешките права и свободи.

ЕНП предлага разширяване на дейността на органите за разкриване на имущество, натрупано от незаконна и престъпна дейност по подобие на успешния ирландски модел. Служителите в НАП следва да получат права на разследващи по този закон / комисари / и да могат самостоятелно да сезират съда за запор на имущество, като се дадат и достатъчно гаранции за защита на накърнени права и интереси.

ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ и нейните партньори приемат безрезервно принципите на законност  и справедливост и заявяват политическа воля да ги реализират в реалното държавно управление.