Устав на ПП НИЕ ИДВАМЕ

Може да изтеглите от тук 

УСТАВ
НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НИЕ ИДВАМЕ”

 I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТУТ 

Чл. 1. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ “НИЕ ИДВАМЕ” e политическа партия, самостоятелно юридическо лице, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

 НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Учредителите на “НИЕ ИДВАМЕ” изготвиха този устав в съответствие със Закона за политическите партии и взеха решение тя да носи името “НИЕ ИДВАМЕ”.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК

Чл. 3. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ (1) Седалището на “„НИЕ ИДВАМЕ“” е Република България, гр. София, а  адресът на управление на “„НИЕ ИДВАМЕ“” е: гр. София, р-н „Възраждане”, ул. “Цар Симеон” № 106А.

(2) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ “„НИЕ ИДВАМЕ“” не се ограничава със срок.

СИМВОЛИ 

Чл. 4. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ (1) Символите на „НИЕ ИДВАМЕ” са знак, знаме и печат.

(2) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Знакът на „НИЕ ИДВАМЕ” е три стилизирани човешки фигури в сноп, обединени с лента в стилизирана рамка.

(3) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Знамето е в правоъгълна форма, в син цвят и изобразен в средата знак на „НИЕ ИДВАМЕ“.

(4) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Печатът е кръгъл с изобразен в центъра знак и изписано наименованието “НИЕ ИДВАМЕ“

ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 5.  Целите на партията са:

(1) Икономически растеж:

 1. Управление, което да уважава и подпомага работата на предприемачите и инициативните хора, които търсят личен успех и увеличават благосъстоянието на нацията.
 2. Осигуряване на образование, култура, данъчна система и регионална политика, които да подпомагат развитието на предприемачество, екологично земеделие и високи технологии.
 3. Прозрачно управление, което гарантира свободата на конкуренцията, почтеността на институциите и върховенството на закона, солидарен шанс за успех и развитие на всеки гражданин.
 4. Управление, което осигурява възможност на гражданите да живеят в общество, в което човек успява заради таланта, който има, знанията, които е придобил, и труда, който е положил.

(2) Социална солидарност:

 1. Управление, гарантиращо социална солидарност в общество, което се крепи върху помощта от здравия за болния, от силния за слабия, от младия за възрастния.
 2. Модерно управление, което гарантира сигурност и справедливост за всички членове на обществото и дава приоритет на здравето на хората и приема човека като част от единна и чиста екосреда.
 3. Управление, в което да участват широк кръг от професионалисти и хора с гражданска позиция в обществото.

(3) Национална идентичност:

 1. Изграждане на свободна и модерна държава, в която правата на личността и обществото се реализират на практика, а държавата не се крие зад законите и не прехвърля проблемите на следващото поколение.
 2. Гарантиране на ясната национална идентичност на България и лично право на свобода и щастие на гражданите тук, където са родени.
 3. Управление, които да осигури всички условия, за да подкрепи българските семейства; да стимулира физическото, интелектуалното и духовното здраве на нацията, както и нейното самочувствие.

Чл. 6. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ (1) „НИЕ ИДВАМЕ“ ще постига целите си със средствата и методите, предвидени в Конституцията и законите на Република България, както и чрез:

 1. изповядване и прилагане принципите на правовата държава;
 2. обединяване на усилията и интересите на инициативните граждани за работа във всички сфери на свободния пазар;
 3. прозрачно управление и осигуряване на участие на инициативните граждани в управлението;

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

Чл. 7. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ (1) „НИЕ ИДВАМЕ“ има следните ръководни и контролни органи:

 1. Конгрес
 2. Национален партиен съвет
 3. Изпълнителен съвет
 4. Контролен съвет

(2) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./В органите на „НИЕ ИДВАМЕ“ могат да участват само нейни членове.

(3) /изм. 16.04.2016г./ /изм. 12.09.2020г./ /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./Председателят на „НИЕ ИДВАМЕ“ може да  заема една и съща длъжност не повече от два последователни мандата. След изтичането на  мандат от четири години, в който председателят не е заемал съответната длъжност, той може да бъде отново избран за председател, като отново важи забраната за заемане на длъжностите за повече от два последователни мандата.

(4) /нова 16.04.2016г./ /изм. 12.09.2020г./ Мандатността не се отнася до заместник – председателите, членството в ръководни органи на местно и национално ниво в партията.

(5) /предишна 4/ /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./В своята дейност  „НИЕ ИДВАМЕ“ си сътрудничи с младежки, професионални, тематични и други неправителствени организации.

(6) /предишна 5/ Изпълнителния съвет определя организациите, които имат статут на младежка и женска организации на партията.

КОНГРЕС 

Чл. 8. (1) Конгресът е върховен орган на партията и се състои от делегати, членове на партията.

(2) Делегатите участници в Конгреса се избират по предварително предложен от Изпълнителния съвет ред, който се одобрява от Националния партиен съвет.

(3) Всеки делегат на Конгреса има право на един глас.

(4) Делегати на Конгреса по право са председателят на партията, членовете на Националния партиен съвет, Изпълнителния съвет и Контролния съвет.

(5) Решенията на Конгреса са задължителни за всички членове на партията, както и за другите нейни органи.

Чл. 9. (1) Редовен конгрес се свиква на всеки четири години, но не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на ръководните и контролни органи на партията.

(2) Редовен Конгрес се свиква с решение на Националния партиен съвет по предложение на Изпълнителния съвет.

(3) Извънреден конгрес може да бъде свикан от Националния партиен съвет или по искане на поне една трета от общинските структури, отправено до НПС. В този случай Националният партиен съвет определя правилата за свикване.

(4) Свикването на Конгреса се извършва с покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Конгреса, дали е редовен и по чия инициатива се свиква.

(5) /изм. 16.04.2016г./ /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Поканата за свикване на Конгреса се публикува в един национален ежедневник и се поставя на видно място в сградата, на която е адресът на  „НИЕ ИДВАМЕ“ най-малко един месец преди датата на провеждане на заседанието.

(6) По въпроси, които не са включени в дневния ред, Конгресът не може да взема решения.

Чл. 10. Заседанията на конгреса са редовни и Конгресът може да заседава и да приема решения, ако на него присъстват повече от половината от всички делегати. Ако нужният кворум не е на лице, заседанието се отлага с един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и е законно, независимо от броя на присъстващите делегати.

Чл. 11. (1) Конгресът има следните правомощия:

 1. избира и освобождава председателя на партията;
 2. избира и освобождава членовете на Изпълнителния съвет на партията;
 3. избира и освобождава членовете на Контролния съвет;
 4. приема, допълва и изменя устава на партията;
 5. /отм. 16.04.2016г./
 6. приема отчета на Националния партиен съвет, на Изпълнителния съвет, на Контролния съвет;
 7. приема решение за прекратяване, сливане и вливане, разделяне и саморазпускане на партията.

(2 Конгресът приема решенията си с мнозинство повече от половината присъстващи делегати. По т.4 и т.7 Конгресът приема решенията си с квалифицирано мнозинство от две трети.

(3) Конгресът взема решения с явно гласуване, освен ако сам не реши друго.

НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ 

Чл. 12. (1) Националният партиен съвет (НПС) е орган на партията между  два конгреса.

(2) Членове на  НПС са:

 1. всички председатели на общинските организации, районните председатели, членовете на Изпълнителния съвет;
 2. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./народни представители, депутати в Европейския парламент, министри, ръководители на държавни агенции, кметове и председатели на общинските съвети – членове на „НИЕ ИДВАМЕ“;
 3. /изм. 16.04.2016г./ /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./председателят на Гражданския Съвет и председателят на постоянния предизборен щаб.

Чл. 13. (1) Националният партиен съвет се свиква на редовни заседания от  председателя най-малко 2/два/ пъти годишно. Могат да бъдат провеждани и извънредни заседания, които се свикват по искане на председателя или по искане на 1/3 от неговите членове.

(2) Заседанията на Националния партиен съвет се председателстват и координират от председателя или от един от заместник председателите, упълномощен от председателя.

(3) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./Националният партиен съвет се свиква на заседания с писмена покана, която се поставя на видно място в сградата, на която е адресът на  „НИЕ ИДВАМЕ“ и/или с покана, изпратена по електронен път най-малко една седмици преди датата на провеждане на заседанието.

Чл. 14. (1) Националният партиен съвет има следните правомощия:

 1. /изм. 16.04.2016г./ /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ приема, допълва и изменя програмата на партията и обсъжда и приема стратегия за политиките, приоритетни за „НИЕ ИДВАМЕ“;
 2. утвърждава Правилата за номинация на кандидати за участие в избори, предложени от Изпълнителния съвет
 3. приема решения за свикване на Конгрес и одобрява дневния ред;
 4. приема правила за определяне на реда за избор на делегати за Конгреса най-късно два месеца преди датата на Конгреса;
 5. приема правилници за работа на ръководните и контролните органи на партията;
 6. утвърждава правила за финансово-административна дейност;
 7. приема отчета на Контролния съвет;
 8. определя размера на членския внос, начина на събиране и заплащането му.
 9. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./избира нови членове на Изпълнителния и Контролния съвет между два Конгреса на „НИЕ ИДВАМЕ“ по предложение на председателя при прекратяване на членството им. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на НПС

(2) Заседанието на Националния партиен съвет е легитимно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му. Ако няма кворум, заседанието се отлага за един час по-късно и е законно, независимо от броя на присъстващите. Националният партиен съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл. 15. (1) / изм. 16.04.2016г./ Изпълнителният съвет е в състав от единадесет члена, в това число председател и двама заместник-председатели.

(2) /изм. 16.04.2016г./ /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Председателят на постоянния предизборен щаб, когато не е член на Изпълнителния съвет и председателят на Гражданския съвет по покана на членовете на Изпълнителния съвет могат да участват в заседанията на Изпълнителния съвет със съвещателен глас.

Чл. 16. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ (1) Председателят на „НИЕ ИДВАМЕ“ е член и председател на Изпълнителния съвет по право и ръководи и координира дейността му. В негово отсъствие функциите му се изпълняват от писмено упълномощен от него заместник-председател.

(2) /изм. 16.04.2016г./ Изпълнителният съвет избира двама  заместник-председатели измежду членовете си по предложение на председателя. Заместник-председателите подпомагат дейността на председателя.

(3) Изпълнителният съвет се избира за срок от 4 /четири/ години.

Чл. 17. Изпълнителният съвет се свиква от Председателя и заседава най-малко един път в месеца. Свикването може да бъде извършено по телефон, факс или по друг електронен начин.

Чл. 18.  (1) Изпълнителният съвет:

 1. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./осъществява политическото ръководство на „НИЕ ИДВАМЕ“ въз основа на решенията на Конгреса и Националния партиен съвет;
 2. утвърждава кандидатите за участие в изборите;
 3. приема решения по текущи политически въпроси;
 4. прави предложения до Националния партиен съвет за свикване на Конгрес и предлага процедурата за номинация и избиране на делегати, която се одобрява от НПС;
 5. /изм. 16.04.2016г./ /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ утвърждава председателя  на Гражданския съвет и избира председателя на постоянния предизборен щаб;
 6. изготвя проект за бюджет и финансов отчет за предходната календарна година за изпълнението му и ги предлага за одобрение от Националния партиен съвет;
 7. /изм. 16.04.2016г./ приема решения за създаване на органи по чл. 18, ал. 3 от Устава;
 8. изработва и предлага правила за дейността на партията, както и Правилата за номинация на кандидати за участие в избори, които се утвърждават от НПС
 9. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./приема решения за изключване на членове от „НИЕ ИДВАМЕ“
 10. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./приема решения по всички други въпроси, които не са включени в компетентността на друг орган на „НИЕ ИДВАМЕ“;

(2) /изм. 16.04.2016г./ Заседанията на Изпълнителния съвет могат да бъдат присъствени или конферентни. Конферентното заседание се провежда при положение, че между членовете на Изпълнителния съвет съществува телефонна или електронна връзка /скайп, вайбър и т.н./, позволяваща установяване на самоличността им и участието им в обсъждането и приемането на решения. Изпълнителният съвет може да провежда заседанията си, ако присъстват повече от половината от членовете му. За присъстващи се смятат и тези членове, с които може да се осъществи конферентна връзка в реално време.

(3) /изм. 16.04.2016г./ Изпълнителният съвет предлага създаването на експертни съвети, комисии, областни координатори и други помощни органи, които да подпомагат дейността на партията.

(4) /изм. 16.04.2016г./ Предложенията на Изпълнителния съвет за създаване на експертни съвети, комисии, областни координатори и други помощни органи, както и техните членове се одобряват от Националния партиен съвет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Чл. 19. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ (1) Председателят на  „НИЕ ИДВАМЕ“ се избира пряко от Конгреса за срок от 4 /четири/ години.

(2) При невъзможност на Председателя да изпълнява функциите си за повече от 6 месеца, при прекратяване на членството му или при смърт, функциите му се изпълняват от посочен от Изпълнителния съвет заместник-председател до свикване на извънреден конгрес.

Чл. 20. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Председателят на  „НИЕ ИДВАМЕ“ е председател на Изпълнителния съвет и председателства Националния партиен съвет.

Чл.  21. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ (1)  Председателят на  „НИЕ ИДВАМЕ“:

 1. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./представлява „НИЕ ИДВАМЕ“;
 2. прилага и координира решенията на Изпълнителния съвет и Националния партиен съвет;
 3. предлага кандидатури за заместник-председатели на Изпълнителния съвет;
 4. представя отчета за дейността на Изпълнителния съвет пред Националния партиен съвет и Конгреса.

 

КОНТРОЛЕН ОРГАН 

Чл. 22. (1) Контролният съвет е контролен орган на партията.

(2) /изм. 16.04.2016г./ Контролният съвет се състои от председател и двама члена, избрани от Конгреса за срок от 4 /четири/ години.

(3) Председателят на Контролния съвет участва в заседанията на Националния партиен съвет без право на глас.

Чл. 23. (1) Контролният съвет има следните функции:

 1. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./следи за спазване на Устава на „НИЕ ИДВАМЕ“ и решенията на Конгреса, Националния партиен съвет и Изпълнителния съвет;
 2. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./следи за зачитане на правата и спазване на задълженията на членовете на „НИЕ ИДВАМЕ“;
 3. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
 4. изготвя годишен доклад за дейността си, който представя на Националния партиен съвет;
 5. следи за финансовата дисциплина в партията.

Чл. 24. (1) /изм. 16.04.2016г./ Заседанията на Контролния съвет могат да бъдат присъствени или конферентни. Конферентното заседание се провежда при положение, че между членовете на Контролния съвет съществува телефонна или електронна връзка /скайп, вайбър и т.н./, позволяваща установяване на самоличността им и участието им в обсъждането и приемането на решения Контролният съвет може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете му. За присъстващи се смятат и тези членове, с които може да се осъществи конферентна връзка в реално време. Свикването на заседанията на Контролния съвет може да бъде извършено по телефон, факс или по друг електронен начин.

(2) Контролният съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове.

ДРУГИ ОРГАНИ И СТРУКТУРИ 

Чл. 25. (1) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ В  „НИЕ ИДВАМЕ“ се създават следните постоянно действащи органи:

 1. Постоянно действащ предизборен щаб, който се ръководи от председател, избран от Изпълнителния съвет.
 2. /изм. 16.04.2016г./ /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Граждански съвет, който се ръководи от председател, утвърден от Изпълнителния съвет.

 

МЕСТНИ ОРГАНИ 

Чл. 26. (1) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Местните структури на  „НИЕ ИДВАМЕ“ са местните клубове и общинските организации.

(2) На територията на всяко населено място се създава местен клуб при наличието на най-малко десет члена на партията.

(3) /изм. 16.04.2016г./ Местният клуб на свое общо събрание избира сред членовете си председател. Мандатът на председателя е 3 /три/  години.

(4) В градовете с районно деление местните клубове се създават по съответните райони и избират районен председател и секретар. Районните председатели избират помежду си общински председател и секретар.

Чл. 27. (1) Общинската организация се състои от всички местни клубове на територията на общината.

(2) /изм. 16.04.2016г./ Общинската организация избира на общо събрание председател. Мандатът на председателя е 3 /три/ години.

(3) /изм. 16.04.2016г./ Общинската организация, ако сметне за необходимо, избира на общо събрание секретар по предложение на председателя. Мандатът на секретаря е 3  /три/ години.

(4) Общо събрание на общинската организация се свиква на заседания от председателя, от 1/3 от членовете на местните клубове или от Изпълнителния съвет.

(5) Заседанията се свикват с писмена покана, поставена на местата, където обикновено се провеждат сбирките на клуба, по телефон, по електронен път или по друг подходящ начин една седмица преди датата на провеждане на заседанието.

(6) Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на общинската организация. Ако няма кворум, заседанието се отлага с един час по-късно и е редовно, независимо от броя на присъстващите.

(7) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите. За заседанията  на общинската организация се съставят протоколи, които се подписват от председателя.

Чл. 28. (1) /изм. 16.04.2016г./ Председателят на общинската организация, подпомаган от секретаря, където има избран секретар:

 1. координира работата на местните клубове на територията на общината;
 2. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./подпомага осъществяването на целите и политиката на „НИЕ ИДВАМЕ“ на общинско равнище;
 3. подпомага организирането и провеждането на предизборните кампании на общинско равнище;
 4. приема заявления за членство и за напускане на партията и ги вписва в партийния регистър;
 5. прилага и осъществява решенията на Конгреса, Националния партиен съвет и Изпълнителния съвет за провеждане на политиката на партията;
 6. води регистър на членовете към съответните местни клубове.

 

ЧЛЕНСТВО 

Чл. 29 (1) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Всеки пълнолетен български гражданин, който не е лишен от избирателни права, не членува в друга партия и споделя ценностите и принципите на „НИЕ ИДВАМЕ“, може да бъде член на „НИЕ ИДВАМЕ“.

(2) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Членството в  „НИЕ ИДВАМЕ“ е доброволно.

(3)  /изм. 16.04.2016г./ /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./В Гражданския съвет може да се включи всеки пълнолетен български гражданин, който не е член на  „НИЕ ИДВАМЕ“, но споделя нейните ценности.

 

ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл. 30. (1) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Членството в  „НИЕ ИДВАМЕ“ се придобива след подадено заявление до избран от кандидата местен клуб или до Изпълнителния съвет и след одобряването му от клуба, респективно от Изпълнителния съвет. За одобрение се счита, ако в 15 дневен срок след обявяването му на заседание на клуба, респективно на заседание на Изпълнителния съвет, не са постъпили писмени възражения от членовете на клуба Член на „НИЕ ИДВАМЕ“ може да бъде член само на един местен клуб.

(2) При постъпили възражения кандидатурата се подлага на гласуване на следващото заседание на местния клуб, респективно на заседание на Изпълнителния съвет и решението се приема с обикновено мнозинство. В този случай членството възниква след решението на местния клуб, респективно след решението на Изпълнителния съвет.

(3) При отказ кандидатът може да обжалва решението  пред Контролния съвет в едномесечен срок след получаване на отказа.

(4) Решението на Контролния съвет не подлежи на обжалване.

(5) Председателят на местния клуб изпраща информация за приемане на нов член на председателя на общинската организация, който вписва новия член в общинския партиен регистър.

(6) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Учредителите на  партията стават членове на партията с факта на участието си в Учредителното събрание.

Чл. 31. (1) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./Членството в  „НИЕ ИДВАМЕ“ се прекратява:

 1. Доброволно – с едностранно писмено заявление, отправено до председателя на местния клуб или общинската организация, който вписва напускането в общинския партиен регистър;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето;
 3. с изключването му – по решение на Изпълнителния съвет, когато извършва действия, с които уврежда интересите на партията или нарушава устава и политиката на партията;
 4. /изм. 16.04.2016г./ при отпадане – когато не заплаща членски внос повече от една година. Отпадането се констатира с решение на Изпълнителния съвет.

Чл. 32. (1) /нов 16.04.2016г./ Член на Изпълнителния съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление до председателя.

(2) В случаите по предходната алинея, председателят прави предложение до Националния партиен съвет  за попълване на състава на Изпълнителния съвет с нов член.

Чл. 33. /нов 16.04.2016г./ /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./При грубо нарушение на този устав, системно неизпълнение на решенията на органи на партията и/или други действия или дейност на член на ръководен орган, които уронват престижа и доброто име на  „НИЕ ИДВАМЕ“, председателят или заместник-председателите с мотивирано становище предлагат на Изпълнителния съвет да прекрати предсрочно неговия мандат.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 34. (1) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./Всеки член на „НИЕ ИДВАМЕ“ има право:

 1. да избира и да бъде избиран в органите на управление на партията в съответствие с този устав;
 2. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./да изразява мнение, да прави предложения и да участва при вземането на решения за провеждане на политиката и дейността на „НИЕ ИДВАМЕ“;
 3. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./да бъде информиран за дейността на местните и централните органи на „НИЕ ИДВАМЕ“;
 4. да участва лично, когато се обсъжда неговото партийно положение и дейност;
 5. да прекратява членството си по собствено желание.

Чл. 35. (1) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./ Членовете на  „НИЕ ИДВАМЕ“ са длъжни:

 1. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./да спазват Устава и да изпълняват решенията на органите на „НИЕ ИДВАМЕ“;
 2. да участват в дейността на партията, в предизборни кампании и да работят за осъществяване на принципите и политиката й;
 3. да издигат авторитета на партията, да не извършват действия и бездействия, които противоречат на принципите на партията и я злепоставят;
 4. да заплащат редовно членски внос, определен от Националния партиен съвет.

Чл. 36. /изм. 16.04.2016г./ /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./Членовете на Гражданския съвет не плащат членски внос и не са задължени да спазват Устава на партията Те имат право по свое желание да участват във всички събития, организирани от местните организации на партията. Желаещите да се регистрират като гражданска квота на партията попълват единствено анкетна карта.

ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО 

Чл. 37. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./Имуществото на  „НИЕ ИДВАМЕ“ се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на партия и се използва за дейността на партията.

Чл. 38. (1) /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./Собствени приходи на  „НИЕ ИДВАМЕ“ са приходите от:

 1. членски внос;
 2. приходи от издателска дейност, авторски права и други съгласно ЗПП;
 3. собствени недвижими имоти;
 4. дарения и завещания от физически лица;
 5. /изм. 16.04.2016г./ лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл. 22 от ЗПП;;
 6. всички разрешени от ЗПП приходи.

(2)  /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./“НИЕ ИДВАМЕ“ ползва държавни субсидии по ред и в случаите определени със закон.

Чл. 39. (1) Финансово-счетоводният контрол на приходите и разходите на средствата на партията се осъществяват съгласно закона и този устав.

(2) Списък на лицата, които отговорят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, се представя в Сметната палата при условията на чл. 30 от ЗПП.

Чл. 40. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./  „НИЕ ИДВАМЕ“ разходва имуществото си за осъществяване на политиката, съгласно закона и по реда на този устав и решенията на органите на управление.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА 

Чл. 41. (1)  /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./“НИЕ ИДВАМЕ“ се прекратява при:

 1. решение за саморазпускане;
 2. решение за сливане, вливане или разделяне на две или повече партии;
 3. с решение на СГС по искане на прокурор.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 42. /изм. с решение на Конгресa oт 25.03.2023г./Учредителното събрание /Конгрес/ на  партията може да взема всички решения, които са от компетентността на Конгреса.

За всички неуредени с настоящия устав въпроси се прилага законодателството на Република България.

/изм. 16.04.2016г./ Уставът е приет на Учредително събрание на ЕНП, проведено на 16.02.2008 г. в гр. София, изменен и допълнен на Втория редовен конгрес, проведен на 22.04.2012г., изменен и допълнен на Третия редовен конгрес, проведен на 16.04.2016г.

/изм. 12.09.2020г./ Уставът е приет на Учредително събрание на ЕНП, проведено на 16.02.2008 г. в гр. София, изменен и допълнен на Втория редовен конгрес, проведен на 22.04.2012г., изменен и допълнен на Третия редовен конгрес, проведен на 16.04.2016г., изменен и допълнен на Четвъртия редовен конгрес, проведен на 12.09.2020г.

/изм. 25.03.2023г./ Уставът е приет на Учредително събрание на ЕНП, проведено на 16.02.2008 г. в гр. София, изменен и допълнен на Втория редовен конгрес, проведен на 22.04.2012г., изменен и допълнен на Третия редовен конгрес, проведен на 16.04.2016г., изменен и допълнен на Четвъртия редовен конгрес, проведен на 12.09.2020г., изменен и допълнен на Петия извънреден конгрес, проведен на 25.03.2023г.