Дарения

Благодарим, че ни подкрепяте!
Банка: „Пощенска банка“ АД
IBAN: BG51BPBI81701602091600
SWIFT (BIC): BPBIBGSF
Титуляр: ПП „НИЕ ИДВАМЕ“
Банковата сметка е в български лева.

Даренията могат да правят:
• физически лица – български граждани или граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които имат право да участват в изборния процес;
• юридически лица и еднолични търговци – които нямат просрочени публични задължения и не са са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
В основание за плащане, моля впишете ЕГН и постоянен адрес – за дарители физически лица или ЕИК и фирма – за дарители юридически лица и еднолични търговци. Изискват се от Сметната палата с цел идентифициране на дарителя.
Анонимни дарения не са разрешени.

За дарения над размера на минималната работна заплата (780 лв.), Ви молим в срок до 3 дни от превода на попълните декларация и да ни я изпратите на contact@ниеидваме.com.

• Декларацията по чл. 169, ал. 1 от Изборния кодекс за физическо лице можете да изтеглите от тук;
• Декларацията по чл. 169, ал. 1 от Изборния кодекс за юридическо лице или едноличен търговец можете да изтеглите от тук;
• Декларация по чл. 29, ал. 2, т. 2 от Закона за политическите партии – за дарения в подкрепа на дейността на ПП „Ние идваме“, извън участието в изборния процес, можете да изтеглите от тук.

ПП „Ние идваме“, титуляр на сметката, е администратор на лични данни. Повече за политиката ни за зашита на личните данни можете да прочетете тук.

Благодарим Ви за подкрепата!