Политика за поверителност

Политика за поверителност

 Декларация за поверителност

Общи: Настоящата Декларация за поверителност съдържа задължителната информация относно събирането на лични данни от ПП „Ние идваме“ – наричано нататък „Ние идваме“, включително чрез нашия интернет сайт ниеидваме.com и социалните мрежи, обработването и съхраняването им, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни. Чрез различни организационни и технически мерки, съобразявайки е със законовите изкисвания, ние целим да гарантираме сигурност на Вашите лични данни и защита срещу тяхна нерегламентирана обработка, унищожаване или повреждане.

Информация за администратора на данни: Администратор на данни – ПП „Ние идваме“ с ЕИК: 175519298, адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1000, ул. “Денкоглу” № 19, ет. 2, mail: contact@ниеидваме.com, Телефон за контакт: +359 886001271 ,

Длъжностно лице по защита на данните – Валентина Василева-Филаделфевс.

Цел на събирането на данни: “ Ние идваме” събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели: за индивидуализация на сътрудници, доброволци и членове на партията и управление на членствените правоотношения в партията; за управление на Вашите запитвания, обработване на сигнали и въпроси, когато се свържете с нас; в връзка с изпълнение на задълженията, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му; за счетоводни цели – при осчетоводяване на членски внос, дарения, за издаване на фактури, извършване на данъчно–осигурителен контрол от съответните компетентни органи и задълженията, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; за маркетингови цели – изпращане на информационни съобщения, ако изрично сте дали Вашето съгласие за това; за подобряване и индивидуализиране на дейностите на нашия сайт; за статистически цели и при изпълнение на други законови задължения във връзка с дейността на партия „Ние идваме“.

Правно основание за обработка на данни: Основно правно основание за събиране и съхраняване на личните данни е Общия регламент за защита на данните, по-конкретно член 6, параграф 1 и следващи, а във връзка с дарения и други разплащания: нуждата от деклариране на събраните дарения и представяне на списък на дарителите пред Сметна палата, с цел счетоводна отчетност, за изпълнение на задължения за отчетност по данъчното законодателство, а по отношение на декларацията за членство – спазване на задълженията, въведени със Закона за политическите партии (ЗПП).

Събирани категории данни: Чрез нашия интернет сайт https://ниеидваме.com „Ние идваме“ събира, обработва и съхранява следните видове лични данни: електронна поща, имена, ЕГН, постоянен адрес, имейл адрес, телефон за контакт; информация относно използването от Ваша страна на нашия уебсайт и/или услуги – IP адрес, операционна система, браузър, заявки за търсения, разглеждано съдържание, предоставени съгласия за получаване на бюлетини, за приемане на политиката за защита на личните данни и общите условия на сайта. Тази информация не се събира неведнъж, а в зависимост от дейността, която извършвате на сайта ни и съгласието, което сте предоставили. Част от тази информация ни е необходима ако сте дали съгласието си да Ви изпращаме нашия онлайн бюлетин и други съобщения с рекламен характер, когато сте се абонирали или сте дали съгласието си за тях; други данни събираме чрез нашата форма за контакт и са необходими за предоставяне на поискана от Вас информация или услуга, както и за упражняване на Ваши законови права, при дарение или при заявка за членство.

Получатели на данни

От ПП „Ние идваме“ споделяме данните Ви с трети страни, които са свързани дейността ни като политическа партия, само когато е необходимо. Тези трети страни включват нашите счетоводители, съветници, членове на Надзорния съвет, председатели на местни организации, доброволци, след преминат инструктаж. Ако имаме основание на предположим, че е имало престъпно или потенциално престъпно поведение, може да се наложи да се свържем с подходящ орган, като например полицията. Това би се случило, ако подозираме извършването на измама или престъпление в кибер пространството или ако сме обект на заплахи или злонамерена комуникация. По закон ще трябва да обработим информацията Ви, ако сте били замесени или засегнати от подобен инцидент. Може да използваме Вашите данни, ако участваме в спор с Вас или с трета страна, например, част от каквото и да е медиация, арбитраж или съдебно решение или подобен процес за разрешаване на спора. Може да се наложи да разкрием информацията Ви по съдебен ред, при извършване на проверка от съответния контролен орган.

Период на съхранение на данните: „Ние идваме” няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които се обработват. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Съобразяваме се и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск. Ние може да съхраняваме някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност, с цел защита при евентуални претенции във връзка с изпълнение/прекратяване на договори или други отношения с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно решение. Съгласно съответните законодателни изисквания, личните Ви данни се пазят, в зависимост от функцията, във връзка с която са събрани, както следва: лични данни на настоящи и бивши членове на партията – до прекратяване на членството и 5 години след това.; лични данни на кандидати за членство – 6 месеца, или при оттегляне на съгласието преди изтичане на този срок; лични данни на контрагенти/доставчици на услуги – 6 години, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, в която са прекратени договорните правоотношения, а за документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1-ви януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; лични данни на лица, регистрирали съобщение на сайта contact@ниеидваме.com – до 6 месеца или до оттегляне на даденото съгласие – за изпращане на информационни съобщения и онлайн бюлетини с рекламен характер и за заличаване на регистрирания потребителски профил; Лични данни на лица, абонирали се за онлайн бюлетин – до оттегляне на даденото съгласие; лични данни на лица, които са ги предоставили при публикуване на коментар, съобщения и др. подобни в социалните мрежи – до оттегляне на даденото съгласие; Лични данни на членове и контрагенти, събрани в резултат на извършени проверки по ЗМИП и ППЗМИП – 5 години съгласно чл. 67 от ЗМИП; лични данни при дарения – 5 години, считано от следващата извършеното дарение счетоводна година.

Вашите права във връзка с обработката на личните Ви данни: Вие имате право: да поискате информация за това дали съхраняваме Ваши лични данни, като в случай, че имаме такива – какви са те, на какво основание и с каква цел ги обработваме и съхраняваме; да поискате достъп до Вашите лични данни (т.нар. “заявка за достъп до данни”). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от ПП “Ние идваме” Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин; да поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас; да поискате изтриване на Вашите лични данни (т.нар. „право да бъдеш забравен“). Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем без излишно забавяне всички или част от Вашите лични данни, ако не съществува основание за това да продължим да ги обработваме и съхраняваме. “Ние идваме” не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права; да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позовавате на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и възразявате срещу обработването. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели; да поискате да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им съгласно предходната точка; да възразите срещу автоматичното вземане на решения, ако се извършва такова, включително профилиране, т.е. да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране; да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността ѝ или причината за обработването ѝ; да поискате прехвърляне на Вашите лични данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (т.нар. „право на преносимост на данните“). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат; да оттеглите даденото от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване.

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане или уведомление в свободен текст по пощата или на e-mail: contact@ниеидваме.com или на адрес: гр. София 1000, ул. “Денкоглу” № 19, ет. 2. Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че Вашите лични данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването на личните Ви данни за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка; имате правото да бъдете уведомени в случай на нарушение на сигурността на Вашите лични данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи. “Ние идваме” ще Ви информира без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката. Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-горе в настоящата Декларация.

Бисквитки и тяхната употреба: С цел предоставянето на персонализирани и адекватни услуги чрез нашия уебсайт и нашите услуги, “Ние идваме” има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на информация за използването им от Вас. Това става с помощта на т.нар. „бисквитки“. „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното Ви устройство. Те помагат на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността – информация за съдържанието, което сте разгледали и/или търсенията, които сте правили). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели – подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт и нашите услуги. Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице. Можете да отхвърлите част или всички „бисквитки“, които използваме. Това става чрез промени в настройките на браузъра Ви, но това може да намали и навреди на възможността да използвате уебсайта и пълните му функционалностите. За допълнителна информация относно „бисквитките“, вижте нашите правила за „бисквитките“.

Предоставяне на Лични данни на трети страни: “Ние идваме” не споделя, не продава, не предоставя или по друг начин не разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на правоотношение между Вас и “Ние идваме”, или ако не сте дали изрично съгласие за това. В определени случаи, ще е необходимо да предоставим личните данни на държавни регулаторни органи в изпълнение на наши законови задължения – напр. на НАП, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. В други случаи, лични данни могат да бъдат предоставени и на наши доверени доставчици – куриерски фирми, банки, счетоводители, одитори и юридически съветници, във връзка с нашата дейност, счетоводната отчетност, одита на финансовите ни отчети, задълженията ни към национални регулатори, правното ни обслужване и упражняване на законовите ни права във връзка с отношения с Вас. Всички доставчици на услуги са внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Те извършват обработка на Ваши лични данни само въз основа на нашите изрични указания и инструкции, с дължимата грижа и поверителност, при стриктно спазване на приетата от “Ние идваме” политика за защита на личните данни. “Ние идваме” не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави. Вашите лични данни не се съхраняват извън ЕС и Европейското икономическо пространство. Нашият сървър е разположен в ЕИП. Нашият сайт може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не поемаме никаква отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове.

Мерки за сигурност на данните: ПП “Ние идваме” следва строги процедури за сигурност при съхранение на Вашите лични данни, а също и за да ги предпази от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е приоритет, с който не правим  компромиси. В “Ние идваме” прилагаме организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантираме сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването им. Данните, които ни предоставяте онлайн са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява метод в областта за кодиране на лични данни, чрез който те да могат да се прехвърлят сигурно през Интернет. Личните данни се съхраняват на сървър, където са защитени с всички съвременни хардуерни и софтуерни средства за защита – защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и др. Част от мерките за сигурност, предприети от “Ние идваме”, включват следните дейности: изискванията за събиране, обработване и съхраняване на лични данни са установени във вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава строго и постоянно; достъпът на сътрудници на “Ние идваме” до личните данни и разрешението за обработката им в базата ни данни е ограничен, в зависимост от задълженията им, като са въведени и задължения за поверителност за всички служители  и сътрудници; за осигуряване на максимална сигурност при събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни, ние използваме, когато е необходимо или подходящо, допълнителни механизми за защита на данните. “Ние идваме” постоянно подобрява мерките за сигурност, които сме внедрили и прилагаме в нашата дейност и ги съобразяваме с най-съвременните технологии и законови изисквания.

Защита данните на деца: Защитата на личната неприкосновеност на децата е приоритет и от първостепенно значение за “Ние идваме”. Предвид естеството на нашата дейност, нашият уебсайт не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 16-годишна възраст. Предвид естеството на дейността ни – политическа, не събираме данни на лица под 18-год. възраст. Ако получим информация, отнасяща се до лица на възраст под 18 години, поради измама или измама на трета страна, веднага щом потвърдим информацията, ние незабавно ще заличим информацията от нашите сървъри. Ако искате да ни уведомите за получаването на информация за лица на възраст под 18 години, моля, изпратете имейл на contact@ниеидваме.com. Доколкото не можем да възпрепятстваме лица под 18-годишна възраст да разглеждат нашия сайт, те не могат да използват или да се регистрират за услугите, предлагани на него без разрешението на родителите си. Насърчаваме родителите и настойниците да упражняват надзор върху дейността на всички лица на възраст под 18 години при използването на интернет.

Промени в тази Декларация за поверителност: ПП “Ние идваме” може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време, при спазване на изискванията на действащото законодателство. В случай на изменение,  ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след указаната дата.