Политическа визия

Може да изтеглите от тук (Политическа_визия.pdf)

УРЕДЕНА ДЪРЖАВА НА ЗАМОЖНИ ХОРА

Политическа визия за България

Ние вярваме в силата на истината! Знаем, че за да бъдем по-богати, трябва да работим повече. Знаем, че държавата се нуждае от дълбока реформа и коренна промяна в стила и компетентността на управление. Нашата управленска култура е изградена върху ясни морални норми и твърди принципи: гражданите трябва да знаят истината за света, в който живеят; разходът на публични средства трябва да бъде изцяло прозрачен; гражданите имат право на пълен контрол и последна дума чрез всички средства на демокрацията.

Вярваме в действието! В свят на непрекъснати промени, бъдещето се гради не с добри намерения, а с адекватни действия. Старите рецепти са изживели времето си. Предимства днес са само резултатите.

Вярваме в демокрацията! Убедени сме, че съвършенството на демократичната система е постижимо. То зависи от волята на политиците и от общото ни съзнание, че личната ни съдба е в нашите собствени ръце. Ако гражданите се отказват от собствените си права, никоя държава и никоя институция не може да ги гарантира.

Управлението на държавата се осъществява чрез взаимнообвързани политики, които имат три опорни стратегии:

Дългосрочен икономически растеж

Единствено трудът създава стойност. Устойчивото развитие е източник на икономически растеж, който не е в противоречие с нуждата на хората от чиста среда и хармония с природата. Необходими са приоритети и целенасочени политики, които да изградят гръбнака на бъдещата ни икономика, адекватна на процесите на глобализация, традициите на народа и даденостите на нашата държава. Перспективите на българската икономика за нас са в предприемачеството, екологичното земеделие и високите технологии, които трябва да бъдат подкрепени чрез образование, култура, данъчна система, регионална политика.

Социална солидарност

Вярваме в солидарността с по-слабите. Ние сме различни във физическо и интелектуално отношение. Родени сме в семейства с различен социален и икономически статус. За разлика от законите в природата, човешкото общество се крепи върху помощта от здравия за болния, от силния за слабия, от младия за възрастния. Всеки от нас може да попадне в трудна ситуация, но лошият миг не бива да се превръща в дългосрочно изключване. Солидарността гарантира целостта на обществената система и е в основата на всички механизми за управление на държавата и развитие на обществото.

Утвърждаване на националната идентичност

Нашата страна е голяма с историята си, но и с успехите на днешните българи. Те преживяха разграбването на държавата, рекета, пирамидите, инфлацията и фалитите на банките. Днешните българи продължават да възприемат образованието на децата си като първостепенна ценност и се грижат за бъдещето на нацията с цената на големи усилия. Държавата трябва да осигури всички условия, за да подкрепи българските семейства. Да стимулира физическото, интелектуалното и духовното здраве на нацията, както и нейното самочувствие.

І. Нови предизвикателства пред българската икономика: да мислим дългосрочно, да реагираме бързо.

Нашата дългосрочна цел е да осигурим устойчив икономически растеж, основан на предприемчивост, екосъобразно икономическо поведение и развитие на високите технологии.

 • Икономическа ефективност. Благосъстоянието се появява там, където икономиката е ефективна, където с ограничени ресурси се постигат високи резултати. Поради тази причина българската икономика трябва да насърчава отрасли и производства на стоки и услуги с висока добавена стойност.
 • Политика за повишаване на енергийната ефективност. Чрез енергийна ефективност може да се постигнат значително по-високи икономически резултати. Провежданите политики трябва да насочват публичните финансови ресурси именно към повишаване на енергийната ефективност, включително чрез данъчни облекчения при внедряване на енергоспестяващи технологии в промишлеността и домакинствата.
 • Технологична модернизация. България има необходимия потенциал за активни и бързи действия по отношение на развитието на високите технологии. Достъпът до европейските технологични паркове е реална възможност за налагане на иновациите в българските предприятия.
 • Финансова децентрализация. Понастоящем финансовите потоци в страната са силно централизирани в рамките на държавния бюджет. Това деформира икономическото развитие на България. Реалната финансова децентрализация ще осигури равномерно регионално развитие и ще реши редица обществени и инфраструктурни проблеми. В райони с изоставащо развитие държавата трябва да оказва необходимата финансова солидарност на общините.
 • Реформа в здравната и социалноосигурителната система. Системата на здравното и социалното осигуряване трябва да бъде изградена на принципите на конкурентното начало, включително чрез създаването на множество осигурителни каси.
 • Прозрачност. Непрозрачността на законодателната, съдебната и изпълнителната власти е предпоставка за корупция, нарушаване на обществените интереси и влошаване на икономическите показатели. Дейността на трите власти трябва да бъде напълно прозрачна, което да е гарантирано законово.
 • Балансирана бюджетна политика. Държавата е призвана да създава и да съблюдава спазването на правилата в икономиката. Това предполага липсата на бюджетни дефицити или значителни бюджетни излишъци, намаляване на общия преразпределян чрез държавния бюджет процент от БВП, съкращаване на косвеното данъчно облагане и въвеждане на програмното бюджетиране.

Държавните инвестиции – основен икономически инструмент

Основен приоритет на инвестиционната политика на държавата е подобряване благосъстоянието на хората чрез създаване на работни места, разрастване на икономически отрасли и насърчаване конкурентноспособността на българската икономика.

 • Изграждане на нови пътища, разширяване и рехабилитация на съществуващите. Държавата трябва да изгради ясна дългосрочна концепция за това къде да бъде привлечен частния сектор като партньор и къде да се инвестират европейските и бюджетни средства. Трябва да има ясно очертани регионални приоритети.
 • Подобряване на жп-инфраструктурата. Приоритетни са инвестициите, които да доведат до повишаване на средната скорост на движение по българските железници.
 • Развитие на пристанищата по р. Дунав. Важна роля има изграждането на цялостна инфраструктура – кейове, логистични бази и подхождаща инфраструктура. Необходимо е профилиране на пристанищата.
 • Държавна подкрепа за земеделието. Това означава да се подпомагат култури с голяма добавена стойност, да се инвестира в поливни системи и да се осигури достъп до водоизточниците.
 • Основни акценти на държавните инвестиции в енергетиката са енергийната ефективност, възобновяемите и алтернативните източници.
 • Държавата трябва да направи достатъчни инвестиции в образованието и науката: въвеждане на информационни и комуникационни технологии, високоскоростен интернет, модерни работни станции и създаване на условия за интерактивна форма на обучение в съответствие с Европейската стратегия за равен достъп до образование.
 • Инвестиции в областта на опазването на околната среда.
 • Инвестиции във ВиК-инфраструктурата. Услугите на ВиК са публично благо, което трябва да е достъпно за всеки. Затова при развитието му трябва да бъде застъпен силно социалният елемент.

Екологичното  земеделие – конкурентно предимство на българската икономика

Фокусът на нашите предложения е поставен върху условията за развитие на модерен, ефективен и конкурентноспособен аграрен бизнес.

Необходими са:

 • Окрупняване на земеделските площи.
 • Ефективна информационна подкрепа за осигуряване на прозрачност и равен шанс за земеделските производители за достъп до средствата от Европейския съюз и от държавния бюджет.
 • Насърчаване на инвестициите в нова агротехника.
 • Инвестиции в научноизследователския сектор.
 • Насърчаване и подпомагане на младите технолози и агрономи за започване на работа в избраната област.
 • Насърчаване на биоземеделието.
 • Създаване на работещи механизми за наемане на сезонни работници, включително чужди граждани.
 • Стимулиране на доброволните съюзи и кооперации между селскостопански производители на принципа на солидарността и на взаимния интерес.
 • Българското село трябва да получи модерна инфраструктура, достъп до здравеопазване и до образование, както и до съвременните комуникациите.

Опазването на природата е съвместимо с индустриализацията и растежа

Екологията се превърна в основен въпрос за планетата, чиито ресурси се изчерпват. Качеството на живот се срива поради замърсяванията и шума, неконтролираната урбанизация и новите заболявания. Опазването на българската природа и нейното възстановяване е централен приоритет на обществото.

 • Екологията е глобален въпрос и нито една секторна политика не може да отговори самостоятелно на това предизвикателство.
 • Чрез екологичната политика трябва да се гарантира на всеки правото да живее в уравновесена и безвредна за здравето околна среда. Екологичността трябва да стане третото измерение на нашите действия, заедно с икономическото мислене и социалната справедливост.
 • Българските граждани имат правото да бъдат информирани за истината относно средата, в която живеят. Необходим е независим комитет на национално ниво, съставен от най-добрите специалисти на страната ни, който да предупреждава гражданите и да дава препоръки.
 • Българската природа, националните паркове и защитените местности трябва да се предпазват от посегателства, застрояване, замърсяване и унищожаване.
 • Държавата, в сътрудничество с неправителствения сектор трябва да разработи конкретни механизми и проекти за възстановяване на нарушеното природно равновесие по българското Черноморие, планините и навсякъде, където са застрашени дивата флора и фауна.

IІ. За солидарно и справедливо общество 

Фундаменталната политика на нашата партия е насочена към реализиране на мечтата за успех, стремежа  към справедливост и нуждата от солидарност на всеки отделен човек

Управлението на държавата трябва да има главна цел: хората да бъдат щастливи. За  това е необходимо да бъдат удовлетворени потребностите от добър стандарт на живот, от съпричастност и справедливост, от успех и признание. Право на това имат всички, независимо от пола, възрастта, произхода или физическото им състояние.

Добрата социална политика е тази, която гарантира пълна и безусловна закрила на децата, хората с увреждания и възрастните. Тя стимулира всички останали за труд в рамките на техните способности и амбиции.

Принципът на справедливостта е основополагащ за ефективната социална политика

 • За всички български граждани искаме повече подкрепа, повече протекция, повече солидарност, равни шансове. Чрез всички средства за влияние на семейството и държавата трябва да укрепим ценностите труд, признание, уважение, авторитет, съпричастност и удовлетвореност от добруването на общността.
 • Благоденстващото общество може да произведе политики за борба с бедността, да инвестира в здравеопазване, в образование, в мрежите от социални услуги, без това да се отрази на стандарта на тези, които дават повече.
 • Солидарността се реализира с активното посредничество на синдикалните, браншовите и неправителствените организации, като се води непрекъснат и задълбочен социален диалог. Чрез него трябва да се разпределят справедливо тежестите от социалните и икономически реформи, както и общите блага.
 • Справедливостта изисква тези, които се възползват от труда на другите, да бъдат изолирани от възможността да живеят за сметка на онези, които работят, полагат усилия, уважават принципите на обществото. Всеки случай на корупция, недобросъвестно професионално поведение или некомпетентност от страна на правозащитните, правораздавателните органи и полицията възприемаме като груб акт срещу интересите на обществото и нарушаване на индивидуалното право на справедливост.

За ефективни и модерни институции на социалната политика

 • Сърцевината на социалната ни политика е да подкрепим работещите. Да позволим на тези, които искат, да работят повече, за да печелят повече за себе си и за обществото. Системата за организация на работното време трябва да бъде максимално гъвкава, като предоставя повече свобода на работодателите и на работниците да договарят извънредни часове и специфичен работен график.
 • Трябва има постоянна висока разлика между доходите от работа и доходите от обезщетение за безработица.
 • Държавата трябва да изгради мрежа от социални услуги, която условно наричаме “Не оставяй никого на пътя”, гарантираща достоен живот на децата с проблеми и “ничиите” деца, на бездомните и хората с ментални увреждания, на възрастните хора и на тези, които изживяват тежък момент в живота си.
 • Необходим е принципно нов подход към правата на децата. Държавата трябва да гарантира правото на детство и семейство, закрилата от насилие, правото на образование и приоритетно здравеопазване на новото поколение. Интересите на децата трябва да бъдат защитени от институции с ясни задължения и права и достатъчен бюджет чрез бързи и ефикасни процедури.
 • Ние сме за регламентирана система за включване в благотворителни дейности и за оказване на доброволна помощ. Тя трябва да включва: възможности и условия за участие чрез личен труд в болници и приюти; данъчни преференции за дарения в сферата на социалното подпомагане; подкрепа и финансово участие на държавата в частните инициативи за изграждане на хосписи, дневни центрове и приюти.  Силните чрез своите възможности, талант и енергия трябва да бъдат в помощ на слабите.
 • Необходима е реформа на пенсионната система с нови логика и формула, които да позвoлят  актуализация на пенсиите. Всеки трябва да има възможност да избира годините, в които да стане пенсионер, включително и в публичния сектор. Трябва да се изградят механизми, които да осигуряват избора на финансиране на различните режими за пенсия. Тези механизми регламентират различни добавки и надбавки, удръжки за случаи на ранно пенсиониране и т.н.

ІІI. За укрепване и развитие на българската национална идентичност 

Политиките на Единна народна партия по отношение на образованието, науката,  културата и здравеопазването са синхронизирани чрез система от дейности в държавата и обществото, изграждащи патриотизъм и национално самочувствие. Основа на идентичността на нацията ни, съставена от множество етнически групи, традиции и местни култури, е общата воля да бъдем просперираща държава. Тя е и нашата гордост.

Достъпно и качествено образование през целия живот

Модерното училище е култура, институция и стандарти, които изграждат бъдещето на нацията.

Училището като култура е респект към авторитета, зачитане на усилията и изява на таланта.

 • Ние трябва да създадем такива правила, че семейството, училището и обществото като цяло да бъдат места за възпитание чрез личен пример, формални изисквания и морални норми. Това предполага българското училище да бъде утвърждавано като модел, който респектира обществото и гарантира висока степен на социализация.
 • Всяко българско училище следва да създаде свои атрибути на вътрешна култура, които естествено приобщават и дисциплинират младия човек.
 • Ние сме за единни изисквания към реда в учебните заведения: уважение към учителите, строги санкции за нарушаване на дисциплината и за упражняване на насилие.
 • Училището трябва да стимулира любознателност и интерес към света, да насърчава и развива индивидуалния талант на всяко дете чрез непрекъснато усъвършенстване и модернизиране на методиките за обучение. Този процес се регламентира и управлява от държавата. Той не може да бъде оставен единствено на отговорността на учителя.
 • Свободното време на учениците е територия и на училището. То трябва да изгражда нагласа за сътрудничество в обществени акции и инициативи чрез гражданска служба.

Училището като институция е средство за реализиране на обществените интереси.

 • Образованието трябва да бъде достъпно за всички хора, през целия им живот. Необходима е регионална политика за създаване на мрежа от образователни институции, която отговаря на единни критерии: достъпност, равни битови и професионални условия и адекватност спрямо пазара на труда.
 • Насърчаваме конкуренцията между всички държавни и частни учебни заведения като гарант за поддържане на високо качество.

Училището като стандарт изгражда съвкупност от компетентности, необходими за успешна социална и професионална реализация.

 • Необходимо е разработване на унифицирана и независима национална система за оценяване на учениците. Завършването на всяка степен трябва да бъде удостоверено чрез документ, който дава регламентирани права за продължаване на образованието.
 • Матурите следва да бъдат задължителни само за тези, които продължават образованието си в следваща степен. Полагането на матура трябва да бъде възможно във всяка възраст и от всеки човек, получил по-ниската задължителна степен.
 • Определяме като приоритет профилираното и професионалното обучение.
 • Автономията на учебните заведения им позволява да развиват своя специфичен педагогически проект и гарантира правото на семействата да избират училището за техните деца.
 • Насърчаваме постигането на международните стандарти в обучението по предприемачество, чужди езици и информационни технологии във всички образователни степени.
 • Училището трябва да е лаборатория за креативност, дефиниране на нови идеи и светоглед. То трябва да възпитава отговорност, самодисциплина и зачитане на различните мнения.

Науката и висшето образование са лицето на българската нация

Растежът в икономика, основана на знанието, зависи пряко от постиженията на науката и от качеството на висшето образование. Инвестициите в човешкия капитал са ефективни единствено ако най-образованите, най-компетентните и най-мотивираните реализират амбициите си в националното стопанство.

 • Подкрепяме академичната автономия като фактор на конкуренцията и начин за съхраняване на идентичността на българското висше образование.
 • Необходими са твърди регламенти за финансиране на научно-изследователската дейност във висшите учебни заведения и Българската академия на науките на нивото на европейските стандарти.
 • Нужно е да се осигури работа за студентите в университетите, в библиотеките, към охраната, в обслужването на общежития. Студентският труд трябва да бъде освободен от данъци и разходи за социално осигуряване.
 • Връзката между науката и практиката, която се осъществява чрез съвместни проекти, е източник за повишаване на доходите на университетските преподаватели и научните работници.
 • Всеки български гражданин трябва да има достъп до център за оценка и професионална ориентация, който да подпомага индивидуалното планиране на кариерата.
 • Привличането и задържането на подготвени и мотивирани кадри в системата на науката и висшето образование е в силна конкуренция с бизнеса. За подсигуряването на системата с кадри е необходимо бързо и радикално децентрализиране и опростяване на процедурите за получаване на научни степени и звания, намаляване на тежестта на формалните количествени критерии за сметка на качествените, поставяне на изследователския и преподавателски труд в конкурентна среда с адекватно заплащане.

Националната ни култура е основен фактор на идентичността и интеграцията

Българската държава трябва да бъде най-големият потребител на изкуство и култура и най-големият инвеститор в тази област. Така ще бъде гарантирана благоприятна среда за българските творци. Ще бъдат създадени и всички предпоставки за разкриване, съхранение и реализиране на културно-историческите ни постижения в полза на националното ни самочувствие и икономика.

 • Необходимо е поетапно увеличаване на бюджета за култура до достигане на европейските стандарти, който да се използва не за разрастване на администрацията, а за закупуването на произведения на изкуството, както и за дейността на културните институции.
 • Публично-частното партньорство трябва да се регламентира и да се развива като най-перспективната форма за инвестиции и за финансиране на културните дейности.
 • Меценатството и спонсорството трябва да се утвърдят като престижни и полезни форми за финансиране, които да бъдат възприемани и като част от икономическата ни култура.
 • Културните институции и респективно читалищата трябва да се утвърждават като средища за развитие на таланти и като начин за по-широк достъп до артистична подготовка.
 • Българските граждани трябва да имат неограничен достъп до изкуството и културно-историческото ни наследство чрез Дни на отворените врати за всички обществени музеи и изложби, повече време за българска култура в прайм-тайма на обществените медии, профилирани страници в Интернет, финансирани от публични фондове.
 • Държавата трябва да провежда целенасочена и резултатна политика за популяризиране на постиженията на българската култура в чужбина като част от общата рекламна стратегия на страната. Българските посолства, културни институти и училища в чужбина трябва да се придържат към утвърдени изисквания в тази насока.
 • Ключов приоритет е разкриването и опазването на културно-историческото наследство, изграждането на модерна инфраструктура и превръщането на археологичните и архитектурни находки в атрактивни туристически центрове. Посредством регламентиране на предприемачеството и частните институции в тази област, гражданите ще получат достъп до изключително културно наследство, а държавата – контрол върху иманярството и вандализма.

Системата на здравеопазване – гарант за възпроизводството на нацията

Здравеопазването не е просто необходимост или задължение. Системата на здравеопазване трябва да бъде надежден и ресурсно-обезпечен инструмент за възпроизводство на нацията. Това е държавническият подход, който ще избави българското здравеопазване от политически страсти, лични борби и безкрайни оправдания.  След серия от несполучливи административни намеси, здравеопазването още не е преминало през истинската си реформа.

 • Чрез консенсус трябва да бъде изработена национална доктрина за развитието на здравната система. В центъра й трябва да бъде поставен човекът и неговите индивидуални права: да се възползва пропорционално на собствения си финансов принос при нужда, да избира лекар, болнично заведение, размера на вноската си и фонда, който го обслужва, да получава качествена услуга, да бъде защитен срещу некомпетентно и небрежно обслужване.
 • Необходимо е увеличаване дела за здравеопазване от БВП, като бюджетът за превенции трябва да се увеличи двойно. Превенцията следва да бъде не просто лозунг, а съвкупност от реални проекти.
 • Ще работим за структурни промени, които целят главно повишаване на качеството на здравните услуги.
 • Нужна е нова система за акредитация на лечебните заведения, която да наложи качествени изисквания към материалната база и квалификацията на персонала.
 • Трябва да се разшири възможността за избор на здравноосигурителна каса и/или фонд.
 • От голямо значение е изграждането на нова система за квалификация и преквалификация на персонала. Това би позволило да се изработят правила за кариера при различните професии в здравеопазването в зависимост от стажа, натрупания опит и реализираните квалификационни обучения.
 • Важно е да се приложи система за постоянна оценка на качеството на предоставяните услуги и да се организира информация за рейтинга на здравните заведения, достъпна за всички пациенти.

ІV. За уредена държава и ефективни институции

В демокрацията не е нормално тайната да е част от администрацията, а истината да принадлежи на избраните, които я управляват. Прозрачността на информацията трябва да е правило. Това ще е нова култура за администрацията. Това е и нова етика за политическата класа.

Правосъдието – еднакво за всички, достъпно и ефективно

Представата за демократична държава е неизменно свързана с дефиницията за правов ред, за точно и еднакво прилагане на законите и бързо възстановяване на справедливостта.  Когато правосъдието не е в състояние да даде справедливост, хората прибягват до други способи за уреждане на взаимоотношенията си и престават да вярват  в своята държава.

Създаването на ефективна и работеща съдебна система е дейност по укрепване на държавността, на тази законова рамка и справедливост, от която хората имат нужда.

Основен принцип в демократичната държава е съдебната власт да се осъществява само от съда. Ето защо е необходима конституционна промяна, която да определи съдилищата като единствените органи, които организационно и функционално осъществяват съдебната власт.

Работещата съдебна власт е призвана да решава ефективно и в ясни срокове спорове между отделните граждани, но също така да бъде независим арбитър между власт и индивид. Затова са необходими:

 • Постигане на пълна съвместимост и съответствие на българското законодателство с Хартата за фундаменталните права на Европейския съю, което изисква цялостен преглед и изменение на законодателството.
 • Законови и процесуални гаранции за упражняване на индивидуалните права и свободи.
 • Решително подобряване на комуникацията и прозрачността между органите на съдебната власт и обществеността. Трябва да се регламентира дейността по осведомяване на гражданите на всички нива на съдебната власт.

Институциите – гарант за реализиране на политиката

Големият проблем на днешна България не са законите и намеренията, а институциите, които ги реализират. Ние сме за коренна промяна във философията, принципите на създаване и контрола върху работата на институциите.

 • Подкрепяме намаляването на броя на депутатите до адекватен за големината на страната ни стандарт.
 • Необходимо е окрупняване на министерствата, като по този начин се осигури взаимна обвързаност на политиките и оптимизиране на ресурсите.
 • Въвеждането на пряк избор на областни управители е крачка към разширяването на местното самоуправление.
 • Всички специалисти, които работят в институции, ангажирани с приоритетните функции на държавата, трябва да получат статут на държавни служители и да бъдат третирани като такива по отношение на стимулите и контрола.
 • Необходима е целенасочена работа за преодоляване на стереотипите от миналото. Държавните институции и служителите в тях не могат да рекетират, да подлагат на натиск или да изнудват гражданите.
 • Посолствата ни в чужбина трябва да заработят като защитници на правата на съгражданите ни, а не служителите в тях да се възприемат като „богоизбрани”. Българското посолство е родна територия за всеки български гражданин.

Вярваме в една България, която допринася за свободата, мира и сигурността в света чрез равни възможности, устойчиво развитие, демокрация и зачитане на човешките права. Вярваме в България, уважавана в света! Предстоят ни работа в Обединена Европа, предизвикателствата на нови пазари и на ролята ни в епохата на глобализацията.

Хората започват да връщат вкуса си към съвместния живот.

Да бъдем единни и да постигнем общата ни мечта за България!

Пълният текст на Политическа визия на Единна народна партия можете за изтеглите от ТУК