Устав на ЕНП

Дата: 22 Април 2012

УСТАВ
НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТУТ 

Чл. 1. “ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” (наричана по-нататък ЕНП) e политическа партия, самостоятелно юридическо лице, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. Учредителите на ЕНП изготвиха този устав в съответствие със Закона за политическите партии и взеха решение тя да носи името “ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ /ЕНП/”.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК

Чл. 3. (1) Седалището на ЕНП е Република България, гр. София, а  адресът на управление на ЕНП е:, Район „Оборище”, ул. “Тулово” № 3.

(2) ЕНП не се ограничава със срок.

СИМВОЛИ 

Чл. 4. (1) Символите на ЕНП са знак, знаме и печат.

(2) Знакът на ЕНП е три стилизирани човешки фигури в сноп, обединени с лента в стилизирана рамка.

(3) Знамето е в правоъгълна форма, в син цвят и изобразен в средата знак на ЕНП.

(4) Печатът е кръгъл с изобразен в центъра знак и изписано наименованието „Единна народна партия”

ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 5.  Целите на партията са:

(1) Икономически растеж:

 1. Управление, което да уважава и подпомага работата на предприемачите и инициативните хора, които търсят личен успех и увеличават благосъстоянието на нацията.
 2. Осигуряване на образование, култура, данъчна система и регионална политика, които да подпомагат развитието на предприемачество, екологично земеделие и високи технологии.
 3. Прозрачно управление, което гарантира свободата на конкуренцията, почтеността на институциите и върховенството на закона, солидарен шанс за успех и развитие на всеки гражданин.
 4. Управление, което осигурява възможност на гражданите да живеят в общество, в което човек успява заради таланта, който има, знанията, които е придобил, и труда, който е положил.

(2) Социална солидарност:

 1. Управление, гарантиращо социална солидарност в общество, което се крепи върху помощта от здравия за болния, от силния за слабия, от младия за възрастния.
 2. Модерно управление, което гарантира сигурност и справедливост за всички членове на обществото и дава приоритет на здравето на хората и приема човека като част от единна и чиста екосреда.
 3. Управление, в което да участват широк кръг от професионалисти и хора с гражданска позиция в обществото.

(3) Национална идентичност:

 1. Изграждане на свободна и модерна държава, в която правата на личността и обществото се реализират на практика, а държавата не се крие зад законите и не прехвърля проблемите на следващото поколение.
 2. Гарантиране на ясната национална идентичност на България и лично право на свобода и щастие на гражданите тук, където са родени.
 3. Управление, които да осигури всички условия, за да подкрепи българските семейства; да стимулира физическото, интелектуалното и духовното здраве на нацията, както и нейното самочувствие.

Чл. 6. (1) ЕНП ще постига целите си със средствата и методите, предвидени в Конституцията и законите на Република България, както и чрез:

 1. изповядване и прилагане принципите на правовата държава;
 2. обединяване на усилията и интересите на инициативните граждани за работа във всички сфери на свободния пазар;
 3. прозрачно управление и осигуряване на участие на инициативните граждани в управлението;

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

Чл. 7. (1) ЕНП има следните ръководни и контролни органи:

 1. Конгрес
 2. Национален партиен съвет
 3. Изпълнителен съвет
 4. Контролен съвет

(2) В органите на ЕНП могат да участват само нейни членове.

(3) Изборните длъжности в ЕНП могат да се заемат не повече от два последователни мандата.

(4) В своята дейност ЕНП си сътрудничи с младежки, професионални, тематични и други неправителствени организации.

(5) Изпълнителния съвет определя организациите, които имат статут на младежка и женска организации на партията.

КОНГРЕС 

Чл. 8. (1) Конгресът е върховен орган на партията и се състои от  делегати, членове на партията.

(2) Делегатите участници в Конгреса се избират по предварително предложен от Изпълнителния съвет ред, който се одобрява от Националния партиен съвет.

(3) Всеки делегат на Конгреса има право на един глас.

(4) Делегати на Конгреса по право са председателят на партията, членовете на Националния партиен съвет, Изпълнителния съвет и Контролния съвет.

(5) Решенията на Конгреса са задължителни за всички членове на партията, както и за другите нейни органи.

Чл. 9. (1) Редовен конгрес се свиква на всеки четири години, но не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на ръководните и контролни органи на партията.

(2) Редовен Конгрес се свиква с решение на Националния партиен съвет по предложение на Изпълнителния съвет.

(3) Извънреден конгрес може да бъде свикан от Националния партиен съвет или по искане на поне една трета от общинските структури, отправено до НПС. В този случай Националният партиен съвет определя правилата за свикване.

(4) Свикването на Конгреса се извършва с покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Конгреса, дали е редовен и по чия инициатива се свиква.

(5) Поканата за свикване на Конгреса се публикува в „Държавен вестник”, един национален ежедневник и се поставя на видно място в сградата, на която е адресът на ЕНП най-малко един месец преди датата на провеждане на заседанието.

(6) По въпроси, които не са включени в дневния ред, Конгресът не може да взема решения.

Чл. 10. Заседанията на конгреса са редовни и Конгресът може да заседава и да приема решения, ако на него присъстват повече от половината от всички делегати. Ако нужният кворум не е на лице, заседанието се отлага с един час по-късно, на същото място при същия дневен ред и е законно, независимо от броя на присъстващите делегати.

Чл. 11. (1) Конгресът има следните правомощия:

 1. избира и освобождава председателя на партията;
 2. избира и освобождава членовете на Изпълнителния съвет на партията;
 3. избира и освобождава членовете на Контролния съвет;
 4. приема, допълва и изменя устава на партията;
 5. приема, допълва и изменя програмата на партията;
 6. приема отчета на Националния партиен съвет, на Изпълнителния съвет, на Контролния съвет;
 7. приема решение за прекратяване, сливане и вливане, разделяне и саморазпускане на партията.

(2 Конгресът приема решенията си с мнозинство повече от половината присъстващи делегати. По т.4 и т.7 Конгресът приема решенията си с квалифицирано мнозинство от две трети.

(3) Конгресът взема решения с явно гласуване, освен ако сам не реши друго.

НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ 

Чл. 12. (1) Националният партиен съвет (НПС) е орган на партията между  два конгреса.

(2) Членове на  НПС са:

 1. всички председатели на общинските организации, районните председатели, членовете на Изпълнителния съвет;
 2. народни представители, депутати в Европейския парламент, министри, ръководители на държавни агенции, кметове и председатели на общинските съвети – членове на ЕНП;
 3. председателят на доброволците и председателят на постоянния предизборен щаб.

Чл. 13. (1) Националният партиен съвет се свиква на редовни заседания от  председателя най-малко 2/ два/ пъти годишно. Могат да бъдат провеждани и извънредни заседания, които се свикват по искане на председателя или по искане на 1/3 от неговите членове.

(2) Заседанията на Националния партиен съвет се председателстват и координират от председателя или от един от заместник председателите, упълномощен от председателя.

(3) Националният партиен съвет се свиква на заседания с писмена покана, която се поставя на видно място в сградата, на която е адресът на ЕНП и/или с покана, изпратена по електронен път най-малко една седмици преди датата на провеждане на заседанието.

Чл. 14. (1) Националният партиен съвет има следните правомощия:

 1. обсъжда и приема стратегия за политиките, приоритетни за ЕНП;
 2. утвърждава Правилата за номинация на кандидати за участие в избори, предложени от Изпълнителния съвет
 3. приема решения за свикване на Конгрес и одобрява дневния ред;
 4. приема правила за определяне на реда за избор на делегати за Конгреса най-късно два месеца преди датата на Конгреса;
 5. приема правилници за работа на ръководните и контролните органи на партията;
 6. утвърждава правила за финансово-административна дейност;
 7. приема отчета на Контролния съвет;
 8. определя размера на членския внос, начина на събиране и заплащането му.
 9. избира нови членове на Изпълнителния и Контролния съвет между два Конгреса на ЕНП по предложение на председателя при прекратяване на членството им. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на НПС

(2) Заседанието на Националния партиен съвет е легитимно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му. Ако няма кворум, заседанието се отлага за един час по-късно и е законно, независимо от броя на присъстващите. Националният партиен съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Чл. 15. (1) Изпълнителният съвет е в състав от единадесет члена, в това число председател и трима заместник-председатели.

(2) Председателят на постоянния предизборен щаб и председателят на доброволците по покана на членовете на Изпълнителния съвет могат да участват в заседанията на Изпълнителния съвет без право на глас.

Чл. 16. (1) Председателят на ЕНП е член и председател на Изпълнителния съвет по право и ръководи и координира дейността му. В негово отсъствие функциите му се изпълняват от писмено упълномощен от него заместник-председател.

(2) Изпълнителният съвет избира трима заместник-председатели измежду членовете си по предложение на председателя. Заместник-председателите подпомагат дейността на председателя.

(3) Изпълнителният съвет се избира за срок от 4 /четири/ години.

Чл. 17. Изпълнителният съвет се свиква от Председателя и заседава най-малко един път в месеца. Свикването може да бъде извършено по телефон, факс или по друг електронен начин.

Чл. 18.  (1) Изпълнителният съвет:

 1. осъществява политическото ръководство на ЕНП въз основа на решенията на Конгреса и Националния партиен съвет;
 2. утвърждава кандидатите за участие в изборите;
 3. приема решения по текущи политически въпроси;
 4. прави предложения до Националния партиен съвет за свикване на Конгрес и предлага процедурата за номинация и избиране на делегати, която се одобрява от НПС;
 5. избира председателя  на доброволците и председателя на постоянния предизборен щаб;
 6. изготвя проект за бюджет и финансов отчет за предходната календарна година за изпълнението му и ги предлага за одобрение от Националния партиен съвет;
 7. приема решения за създаване на органи по чл. 19, ал. 3 от Устава;
 8. изработва и предлага правила за дейността на партията, както иПравилата за номинация на кандидати за участие в избори, които се утвърждават от НПС
 9. приема решения за изключване на членове от ЕНП
 10. приема решения по всички други въпроси, които не са включени в компетентността на друг орган на ЕНП;

(2) Изпълнителният съвет може да провежда заседанията си, ако присъстват повече от половината от членовете му. За присъстващи се смятат и тези членове, с които може да се осъществи конферентна връзка в реално време.

(3)  Изпълнителният съвет може да предлага създаването на експертни съвети, комисии и други помощни органи, които да подпомагат дейността на партията.

(4) Предложенията на Изпълнителния съвет за създаване на експертни съвети, комисии и други помощни органи, както и техните членове се одобряват от Националния партиен съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Чл. 19. (1) Председателят на ЕНП се избира пряко от Конгреса за срок от 4 /четири/ години.

(2) При невъзможност на Председателя да изпълнява функциите си за повече от 6 месеца, при прекратяване на членството му или при смърт, функциите му се изпълняват от посочен от Изпълнителния съвет заместник-председател до свикване на извънреден конгрес.

Чл. 20. Председателят на ЕНП е председател на Изпълнителния съвет и председателства Националния партиен съвет.

Чл.  21. (1) Председателят на ЕНП:

 1. представлява ЕНП;
 2. прилага и координира решенията на Изпълнителния съвет и Националния партиен съвет;
 3. предлага кандидатури за заместник-председатели на Изпълнителния съвет;
 4. представя отчета за дейността на Изпълнителния съвет пред Националния партиен съвет и Конгреса.

КОНТРОЛЕН ОРГАН 

Чл. 22. (1) Контролният съвет е контролен орган на партията.

(2) Контролният съвет се състои от председател и четирима члена, избрани от Конгреса за срок от 4 /четири/ години. Против 5 въздържали се 1

(3) Председателят на Контролния съвет участва в заседанията на Националния партиен съвет без право на глас.

Чл. 23. (1) Контролният съвет има следните функции:

 1. следи за спазване на Устава на ЕНП и решенията на Конгреса, Националния партиен съвет и Изпълнителния съвет;
 2. следи за зачитане на правата и спазване на задълженията на членовете на ЕНП;
 3. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
 4. изготвя годишен доклад за дейността си, който представя на Националния партиен съвет;
 5. следи за финансовата дисциплина в партията.

Чл. 24. (1) Контролният съвет може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете му. Свикването на заседанията на Контролния съвет може да бъде извършено по телефон, факс или по друг електронен начин.

(2) Контролният съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове.

 

ДРУГИ ОРГАНИ И СТРУКТУРИ 

Чл. 25. (1) В ЕНП се създават следните постоянно действащи органи:

 1. Постоянно действащ предизборен щаб, който се ръководи от председател, избран от Изпълнителния съвет.
 2. Доброволчески структури, които се ръководят от председател, избран от Изпълнителния съвет.

МЕСТНИ ОРГАНИ 

Чл. 26. (1) Местните структури на ЕНП са местните клубове и общинските организации.

(2) На територията на всяко населено място се създава местен клуб при наличието на най-малко десет члена на партията.

(3) Местният клуб на свое общо събрание избира сред членовете си председател. Мандатът на председателя е 2/две/ години.

(4) В градовете с районно деление местните клубове се създават по съответните райони и избират районен председател и секретар. Районните председатели избират помежду си общински председател и секретар.

Чл. 27. (1) Общинската организация се състои от всички местни клубове на територията на общината.

(2) Общинската организация избира на общо събрание председател. Мандатът на председателя е 2 /две/ години.

(3) Общинската организация избира на общо събрание секретар по предложение на председателя. Мандатът на секретаря е 2 /две/ години.

(4) Общо събрание на общинската организация се свиква на заседания от председателя, от 1/3 от членовете на местните клубове или от Изпълнителния съвет.

(5) Заседанията се свикват с писмена покана, поставена на местата, където обикновено се провеждат сбирките на клуба, по телефон, по електронен път или по друг подходящ начин една седмица преди датата на провеждане на заседанието.

(6) Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на общинската организация. Ако няма кворум, заседанието се отлага с един час по-късно и е редовно, независимо от броя на присъстващите.

(7) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите. За заседанията  на общинската организация се съставят протоколи, които се подписват от председателя.

Чл. 28. (1) Председателят на общинската организация, подпомаган от секретаря:

 1. координира работата на местните клубове на територията на общината;
 2. подпомага осъществяването на целите и политиката на ЕНП на общинско равнище;
 3. подпомага организирането и провеждането на предизборните кампании на общинско равнище;
 4. приема заявления за членство и за напускане на партията и ги вписва в партийния регистър;
 5. прилага и осъществява решенията на Конгреса, Националния партиен съвет и Изпълнителния съвет за провеждане на политиката на партията;
 6. води регистър на членовете към съответните местни клубове.

ЧЛЕНСТВО 

Чл. 29. (1) Всеки пълнолетен български гражданин, който не е лишен от избирателни права, не членува в друга партия и споделя ценностите и принципите на ЕНП, може да бъде член на ЕНП.

(2) Членството в ЕНП е доброволно.

(3) Доброволец може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, който не е член на ЕНП.

ПРИДОБИВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

Чл. 30. (1) Членството в ЕНП се придобива след подадено заявление до избран от кандидата местен клуб или до Изпълнителния съвет и след одобряването му от клуба, респективно от Изпълнителния съвет. За одобрение се счита, ако в 15 дневен срок след обявяването му на заседание на клуба, респективно на заседание на Изпълнителния съвет, не са постъпили писмени възражения от членовете на клуба Член на ЕНП може да бъде член само на един местен клуб.единодушно

(2) При постъпили възражения кандидатурата се подлага на гласуване на следващото заседание на местния клуб, респективно на заседание на Изпълнителния съвет и решението се приема с обикновено мнозинство. В този случай членството възниква след решението на местния клуб, респективно след решението на Изпълнителния съвет.

(3) При отказ кандидатът може да обжалва решението  пред Контролния съвет в едномесечен срок след получаване на отказа.

(4) Решението на Контролния съвет не подлежи на обжалване.

(5) Председателят на местния клуб изпраща информация за приемане на нов член на председателя на общинската организация, който вписва новия член в общинския партиен регистър.

(6) Учредителите на ЕНП стават членове на партията с факта на участието си в Учредителното събрание /Конгрес/.

Чл. 31. (1) Членството в ЕНП  се прекратява:

 1. Доброволно – с едностранно писмено заявление, отправено до председателя на местния клуб или общинската организация, който вписва напускането в общинския партиен регистър;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на лицето;
 3. с изключването му – по решение на Изпълнителниясъвет, когато извършва действия, с които уврежда интересите на партията или нарушава устава и политиката на партията;
 4. при отпадане – когато не заплаща членски внос повече от една година.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Чл. 32. (1) Всеки член на ЕНП има право:

 1. да избира и да бъде избиран в органите на управление на партията в съответствие с този устав;
 2. да изразява мнение, да прави предложения и да участва при вземането на решения за провеждане на политиката и дейността на ЕНП;
 3. да бъде информиран за дейността на местните и централните органи на ЕНП;
 4. да участва лично, когато се обсъжда неговото партийно положение и дейност;
 5. да прекратява членството си по собствено желание;

Чл. 33.4. (1) Членовете на ЕНП са длъжни:

 1. да спазват Устава и да изпълняват решенията на органите на ЕНП;
 2. да участват в дейността на партията, в предизборни кампании и да работят за осъществяване на принципите и политиката й;
 3. да издигат авторитета на партията, да не извършват действия и бездействия, които противоречат на принципите на партията и я злепоставят;
 4. да заплащат редовно членски внос, определен от Националния партиен съвет.

Чл. 34. Доброволците не плащат членски внос и не са задължени да спазват Устава на партията. Те имат право по свое желание да участват във всички събития, организирани от местните организации на партията. Желаещите да се регистрират като доброволци на партията попълват единствено анкетна карта.

ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО 

Чл. 35. Имуществото на ЕНП се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, парични средства, ценни книжа, права върху интелектуална собственост, както и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи на имуществото на партия и се използва за дейността на партията.

Чл. 36. (1) Собствени приходи на ЕНП са приходите от:

 1. членски внос;
 2. приходи от издателска дейност, авторски права и други съгласно ЗПП;
 3. собствени недвижими имоти;
 4. дарения и завещания от физически лица;
 5. лихви и други плодове от собствени средства;
 6. всички разрешени от ЗПП приходи.

(2) ЕНП ползва държавни субсидии по ред и в случаите определени със закон.

Чл. 37. (1) Финансово-счетоводният контрол на приходите и разходите на средствата на партията се осъществяват съгласно закона и този устав.

(2) Списък на лицата, които отговорят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, се представя в Сметната палата при условията на чл. 30 от ЗПП.

Чл. 38. ЕНП разходва имуществото си за осъществяване на политиката, съгласно закона и по реда на този устав и решенията на органите на управление.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА 

Чл. 39. (1) ЕНП се прекратява при:

 1. решение за саморазпускане;
 2. решение за сливане, вливане или разделяне на две или повече партии;
 3. с решение на СГС по искане на прокурор.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 40. Учредителното събрание /Конгрес/ на ЕНП може да взема всички решения, които са от компетентността на Конгреса.

За всички неуредени с настоящия устав въпроси се прилага законодателството на Република България.

Уставът е приет на Учредително събрание на ЕНП, проведено на 16.02.2008 г. в гр. София, изменен и допълнен на Втория редовен конгрес, проведен на 22.04.2012 г.