Черната каса в парламента най-сетне отпадна

Мария Капон в НС
Мария Капон в НС

Парламентът премахна безотчетните пари, които получава всеки народен представител, в размер на 2/3 от възнаграждението си. Това са средства, отпускани от бюджета на НС за наемане на сътрудници и консултанти, подпомагащи дейността на парламентаристите. С промените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, обнародвани днес в Държавен вестник, депутатите в 46-ия парламент промениха правилата за отпускане и отчетност на тези допълнителни средства.

„Това е една малка, но много важна победа. Спечелихме битка, която започнах преди 12 години в 40-о НС, които поисках да въведем ясни и прозрачни финансови правила в законодателния орган на България. Тогава останах самотна и неразбрана, както, апропо, се случи – под диктата на партиите на статуквото – и в предишното 45-о НС. Радвам се, че най-накрая намерихме сили и воля да премахнем т.нар. „черни каси“, които се разнасяха по пликове, по чанти, при секретариат“, каза народният представител Мария Капон, вносител на предложението за промяна в правилника.

В Приложението към новия правилник – „Финансови правила по бюджета на НС“, в чл. 11, е записано: „Народното събрание поема допълнителни разходи на народните представители, организирани в парламентарни групи, и на народните представители, нечленуващи в парламентарна група, в размер на две трети от основното месечно възнаграждение на народните представители по чл. 5. Сумите се превеждат на народните представители по банков път въз основа на решение на парламентарните групи. В решението се определят разпределението на средствата, тяхното отчитане и контрол….“

Освен превод на сумата по банков път, промените определят за какво могат да бъдат ползвани тези средства – „за заплащане на сътрудници, консултации, експертизи, помещения и други дейности, свързани с работата на народните представители в Народното събрание и изборните им райони“.

Въвеждат се изисквания за контрол, отчетност и правила за данъчно облагане на допълнителните пари, изплащани на народните представители: „Народните представители, организирани в парламентарни групи, и народните представители, нечленуващи в парламентарна група, обявяват на страницата си в интернет информация за изразходваните средства, като посочват и получателите на средствата (собствено и фамилно име или наименование). Допълнителните разходи се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.